« Maroko i Andaluzja (36/77) »

Dachy meczetu i medresy

Dachy meczetu i medresy, Meknes